Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Тэрэпхэн

 

 Наран талын буртэhоо

НаhЫм дэгжэн хусоотэ

Нангин хугшэн эжыдэм

Налгай далан уршоодэг

Дабталга

Тэрэнгин hалбардаг уе саraap

Tepeпхээмни Тэрэпхээмни haнагдана

Тэрэ тэндээ Хеолгынгоо саана

Тэниигээр нютагни харагдана

Хорин дурбэн угтай

Хотогор туни Тэрэпхэн

Холын зандаа заяагаад

Хотон зондоо энэрхэй

Дабталга

Хула Зодоо Хандюутай

Хурдан Жороо галнуудтай

Хагай баян тайгамнай

Хатым туршань нэмжээдэг

Дабталга

                                                               Автор: Тугдумов В Т